Startsida

LIBRIS hjälp

 

Deldatabaser i LIBRIS

LIBRIS innehåller inte bara de svenska forskningsbibliotekens samlingar. LIBRIS innehåller också hela den svenska nationalbibliografin och ett urval specialbibliografier inom olika områden. Alla bibliografier produceras av LIBRIS-bibliotek och kan avgränsas som särskilda deldatabaser. Det är respektive bibliografi som ansvarar för urval av vilket material (tidskriftsartiklar, böcker, ljudinspelningar etc.) som tas med.

Deldatabaserna omfattar nationalbibliografiska, ämnesspecialiserade och lokala/regionala bibliografier, samt bibliografier över författare/personer.

ARBLINE

ARBLINE (Arbetslivsbibliotekets databas t.o.m. 2007) är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inrikting på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen innehåller fulltextmaterial (Arbetslivsinstitutets rapporter i fulltext samt e-böcker) och referenser till:

 • monografier och samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter
 • artiklar i samlingsverk och kapitel i monografier
 • rapporter
 • konferenspublikationer
 • examensarbeten

Titlar (framför allt monografier) publicerade 2010 och framåt bevakas löpande och viss retrospektiv registrering sker också mellan 2007-2010.

Deldatabasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Birgittabibliografin (ca 1890 - ca 2001)

Deldatabasen är en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Birgitta. Bibliografin innehåller referenser till ca 4 600 titlar (även tidskriftsartiklar och recensioner) publicerade från och med 1890-talet och fram till ca 2001.

Birgittabibliografin är avslutad. Deldatabasen producerades av Länsbibliotek Östergötland

Bohusbibliografin (-ca 2002)

Deldatabasen omfattar litteratur ner till artikelnivå om landskapet Bohuslän, och innehåller följande materialkategorier:

 • monografier och samlingsverk
 • bidrag i samlingsverk och av kapitel i monografier
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

Kommun- och ortnamn kan sökas som ämnesord.

 • För att söka på material som bara handlar om en viss ort, skriv ortnamnet + "(ort)", t.ex. ämnesord: Uddevalla (ort)
 • För att söka på material som bara handlar om en viss ö, skriv öns namn + "(ön)", t.ex. ämnesord: Orust (ön)

Bohusbibliografin är avslutad. Deldatabasen producerades av Regionbibliotek Västra Götaland

Bothnica (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland & Gävleborg) (- ca 2019)

Deldatabasen Bothnica innehåller referenser till litteratur om Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Referenserna kan vara:

 • monografier och samlingsverk
 • kapitel i monografier och bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

Deldatabasen producerades av Länsbiblioteket Västernorrland, Regionbiblioteket Västerbotten, Luleå stadsbibliotek, Luleå universitetsbibliotek samt biblioteket vid Norrbottens museum.

Mer detaljerad information om databasen hittar du på de medverkande institutionernas hemsidor.

För äldre litteratur rekommenderas även en sökning i de norrländska bibliografierna:

Marklund: Övre Norrland i litteraturen : en bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län, 1963

Marklund: Övre Norrland i litteraturen : en bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Register, 1966

Lundblad: Litteratur om Övre Norrland 1951-1960 : bibliografi utgörande fortsättning av Erik Marklund, Övre Norrland i litteraturen, 1991

BULB - Barn- och ungdomslitteraturbibliografin

Deldatabasen BULB – Barn- och ungdomslitteraturbibliografin innehåller referenser till:

 • monografier och samlingsverk
 • bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

Bibliografin omfattar såväl svenska som utländska titlar av framför allt historisk och teoretisk karaktär. Titlar publicerade 1998 och framåt bevakas löpande, men även äldre material finns.

Deldatabasen produceras av Svenska barnboksinstitutet (SBI)

CivLib - Litteratur om det civila samhället

Deldatabasen CivLib innehåller litteratur med inrikting på det civila samhället och ideell sektor. Här hittar du referenser till:

 • monografier och samlingsverk
 • Kapitel i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter

Deldatabasen produceras av Marie Cederschiöld högskolebibliotek.

Dalabibliografin

Deldatabasen Dalabibliografin innehåller referenser till litteratur om och från Dalarna i LIBRIS. Sedan 2006 registreras material löpande och viss retrospektiv registrering sker också.

Dalarnas Biblioteksförbund driver ett projekt för att komplettera Dalabibliografin i Libris med material dels ur Falu stadsbibliotekskatalog, dels genom en digitalisering av Wingborgs Dalabibliografi.

För äldre litteratur behöver man komplettera sökningen i Libris Dalabibliografi med sökning i Falu stadsbiblioteks katalog och i den tryckta bibliografin, Wingborg : Litteratur om Dalarna 1-5, samt Dalalitteratur : en förteckning / utg av Stadsbiblioteket i Falun.

Deldatabasen produceras i samarbete mellan Dalarnas Biblioteksförbund, Länsbibliotek Dalarna och Dalasamlingen vid Stadsbiblioteket i Falun.

Digitaliserat svenskt tryck

Digitaliserat svenskt tryck – Deldatabasen innehåller fritt tillgängligt material från slutet av 1400-talet och framåt, till största delen monografier men även akademiska avhandlingar, tidskrifter, rapporter och småskrifter. Deldatabasen omfattar de digitaliserade versionerna av tryckt material som givits ut i Sverige eller från geografiska områden som periodvis har varit svenska, t.ex. Finland fram till 1809 (under förutsättning att syftet var spridning inom det svenska väldet). Svenska äldre digitaliserade dagstidningar hittas samlat i databasen Svenska Dagstidningar.

Digitalisering pågår, framförallt vid de stora universitetsbiblioteken och Kungliga biblioteket, så deldatabasens innehåll utökas kontinuerligt.

Filmlitteraturbibliografin

Deldatabasen Filmlitteraturbibliografin innehåller referenser till artiklar om film i tidskrifter och antologier.

Arbete pågår med såväl löpande som retrospektiv inmatning.

Deldatabasen produceras av Svenska filminstiutets bibliotek.

Gotlandica

Lokalsamlingen på Almedalsbiblioteket innehåller en, så långt som möjligt, komplett samling av litteratur om Gotland. På vår hemsida finner Du även gotländska länkar, litteraturtips och sökguider.

Från 2005 katalogiseras gotlandicalitteraturen i LIBRIS och viss retroaktiv inläggning kommer även att göras i LIBRIS. Referenserna kan vara:

 • monografier och samlingsverk
 • kapitel i monografier och bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

För äldre litteratur behöver man emellertid komplettera sökningen med Almedalsbibliotekets lokala katalog och med de gotländska bibliografierna.

I den lokala bibliotekskatalogen förtecknas (2007) cirka 13 000 gotlandicatitlar, varav cirka 3 500 är artiklar ur tidskrifter och böcker och även film och musik. Katalogen är komplett från 1991 och även tidigare år för all utlåningslitteratur.

För den stora småtryckssamlingen och äldre referenslitteratur kompletteras datakatalogen av ”Gotländska bibliografier”. Databasen bygger på de tryckta bibliografierna (1890-1981) av Wilhelm Molér, Valton Johansson, Gustaf Fritz.

INNOVA - Immaterialrättslig bibliografi

Deldatabasen INNOVA - immaterialrättslig bibliografi - omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, dvs. patent-, varumärkes-, mönster-, namn- och upphovsrätt, och innehåller referenser till:

 • tidskriftsartiklar
 • monografier
 • konferenstryck
 • patentverkspublikationer

Övervägande delen av materialet i INNOVA är på svenska och engelska. Dock finns det referenser till litteratur på andra språk, framförallt på franska och tyska.

Allt material indexeras med hjälp av kontrollerade ämnesord från bibliotekets egen tesaurus.

Tidskrifter som indexeras i INNOVA

Deldatabasen produceras av Patent- och registreringsverkets bibliotek. Deldatabasen uppdateras från och med 2010 endast med "European Intellectual Property Review". Ansvarig för INNOVA är Mikael Forsberg som du når på telefonnummer 08 - 782 28 78 eller e-post mikael.forsberg@prv.se.

KVINNSAM – kvinno-, mans- och genusforskning (1970-)

Deldatabasen KVINNSAM innehåller referenser till:

 • monografier och samlingsverk
 • bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker
 • uppsatser

KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd.

Deldatabasen innehåller titlar från och med tryckåret 1970. Titlar publicerade mellan 1958 och 1969 finns registrerade i en kortkatalog på Kvinnohistoriska samlingarna.

Retrospektiv indexering av viktiga äldre kvinnotidskrifter pågår. Allt material indexeras med hjälp av kontrollerade ämnesord på svenska och engelska från bibliotekets egen ämnesordslista.

 • Använd sökingång Ämne för svenskspråkiga ämnesord
 • Använd sökingång Fritext för engelskspråkiga ämnesord

Deldatabasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Söktips i Kvinnsam.

Linnébibliografin

Deldatabasen Linnébibliografin omfattar litteratur av och om Carl von Linné (1707-1778). Däri ingår även litteratur av och om hans lärjungar. Bibliografin initierades genom det internationella samarbetsprojektet Linnaeus Link Project, med målet att erhålla en samkatalog online, Linnaeus Link Union Catalogue. Som sammanhållande länk mellan de olika bestånden fungerar numreringen i den av Basil H. Soulsby utgivna Linnébibliografin för publikationer utgivna fram till 1931, no. 1-3874. De därefter identifierade Linnépublikationerna förses med Post-Soulsby nummer, den första är no. 3875 . Ansvaret för samkatalogen samt distributionen av Post-Soulsby nummer ligger hos The Linnaean Society of London.

I de fall det finns digitaliserade versioner av Linnés verk, även utanför LIBRIS-biblioteken, finns fulltextlänk, t ex till Hunt Institute Original Linnaean Dissertations.

Märkningen av LIBRIS-posten till Linnébibliografin görs med koden LINN i fält 042. Soulsby-nummer läggs i fält 510, 1.ind. 4, i formatet ”Soulsby no. 593”, resp ”Post-Soulsby no. 3990”, för att passa inmatchningen till Linnaeus Link.

Litteraturbanken

Deldatabasen Litteraturbanken drivs som ett samarbetsprojekt mellan Svenska akademien, Kungl. biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs universitet. Målsättningen är att Litteraturbanken skall tillgängliggöra det svenska skönlitterära arvet samt vittra arbeten inom humaniora.

Nationalbibliografin, inkl. Nya Lundstedt – Tidskrifter och Svensk musikförteckning

Deldatabasen Nationalbibliografin produceras av Kungl. biblioteket och består – utöver den egentliga nationalbibliografin – även av delmängderna Nya Lundstedt – Tidskrifter och Svensk musikförteckning.

Den egentliga Nationalbibliografin innehåller böcker, tidskrifter, kartor, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier. Nationalbibliografin omfattar material utgivet i Sverige, som är av allmänt intresse och har spridning utanför en begränsad krets eller ett begränsat område. Böcker har förtecknats sedan 1976 och kartor sedan 1986. För tidskrifter kan du ofta hitta även äldre år i bibliografin.

Detta hittar du inte i Nationalbibliografin:

 • artiklar i tidskrifter
 • publikationer på färre än 16 s. som inte är förlagsutgivna
 • statligt och kommunalt förvaltningstryck, t.ex. riksdags- och fullmäktigeprotokoll
 • bruksanvisningar
 • kassettböcker
 • handskrifter

Nya Lundstedt - Tidskrifter innehåller referenser till svenska tidskrifter från 1900 och framåt. Nya Lundstedt - Tidskrifter innebär en fortsättning på Bernhard Lundstedts bibliografi Sveriges periodiska litteratur som behandlade tiden 1645-1899. Det är tidskrifterna som bibliograferas, inte artiklar och andra bidrag som ingår i dem.

Nordiskt jojkarkiv

Deldatabasen Nordiskt jojkarkiv omfattar referenser till de jojkinspelningar som finns i svenska och norska arkivsamlingar. Deldatabasen produceras av Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum

Norrbarn - Bibliografin

Deldatabasen Norrbarn innehåller en annoterad bibliografi över 470 barn- och ungdomsböcker med handlingen förlagd till norra Sverige. Bibliografin förtecknar böcker som utgavs under åren 1885-1999 i Sverige.

Annotationerna är tillgängliga från respektive katalogpost via relaterad länk http://bibblo.se/annotation...

Böckerna är indexerade och ämnesorden inlagda i Libris.

Bibliografin finns i tryckt version i Gerda Helena Lindskogs bok Norrbarn. Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur, Bokförlaget H:ström, Text & Kultur, Umeå 2013.

Deldatabasen produceras av Länsbiblioteket i Norrbotten i samarbete med Luleå stadsbibliotek 2014 och med stöd av länsbiblioteken i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Romsk bibliografi

Den romska bibliografin samlar allt material i Libris på olika varieteter av romani chib och resurser av och om romer och romsk kultur på svenska såväl som andra språk. Även film, musik och audiovisuellt material ingår, samt annat elektroniskt material såsom e-böcker, ljudböcker och talböcker.

Deldatabasen samlar alla skildringar, både positiva och negativa, och innehåller resurser publicerade både i Sverige och utlandet.

Bibliografin produceras av resursbiblioteket för romani chib vid Biblioteken i Malmö och uppdateras löpande.

Småland, Öland & Blekinge

Deldatabasen Småland, Öland & Blekinge innehåller hänvisningar till lokalhistoriskt material. Hänvisningarna kan vara till:

 • monografier och samlingsverk
 • kapitel i monografier och bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker
 • fakta och skönlitterärt material

Sedan 2006 registreras lokalhistoriskt material löpande och arbete pågår med retrospektiv registrering.

För att söka material i deldatabasen föreslås användning av sökord som:

 • personnamn
 • ortnamn
 • händelser (till exempel stormar)
 • yrken (till exempel skomakare)

Deldatabasen produceras av läns – och regionbiblioteken i Jönköping, Kalmar och Sydost.

Suecana extranea

Deldatabasen Suecana extranea omfattar:

 • litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden
 • svensk litteratur i översättning till främmande språk

Deldatabasen produceras av Kungl. biblioteket.

Suecia Antiqua et Hodierna - digitaliserat bildverk

Eriks Dahlberghs Suecia Antiqua et Hodierna (1660-1715) är ett omfångsrikt bildverk från svensk stormaktstid. Verkets 353 grafiska planscher har digitaliserats av Kungl. biblioteket och dessutom katalogiserats som en deldatabas i LIBRIS. Denna deldatabas innehåller både beskrivning och digitaliserade bilder av planscherna i Suecia Antiqua et Hodierna.

På Suecia Antiqua et Hodiernas egen webbplats kan man zooma bilderna, beställa reproduktioner m.m.

Deldatabasen produceras av Kungl. biblioteket.

Svensk arkivbibliografi

Svensk arkivbibliografi (SARB) registrerar artiklar från 2007 och framåt. SARB är tänkt som ett komplement till den registrering av svensk arkivlitteratur som ändå sker i LIBRIS inom ramen för Nationalbibliografins arbete. Ett urval tidskrifter och serier registreras på artikelnivå som inte ingår i någon av de andra ämnesbibliografierna och som Statens arkiv tar ett särskilt ansvar för. Monografisk arkivlitteratur registreras inte inom ramen för arbetet med arkivbibliografin. Av resursskäl ligger tyngdpunkten på tidskrifter och serier som utkommer vid Riksarkivet.

Följande tidskrifter och serier indexeras:

 • Arkiv, samhälle och forskning
 • Nordisk arkivnyt
 • Tema arkiv
 • EB-nytt
 • Meddelanden från Krigsarkivet
 • Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven
 • Arkiv i Norrland
 • Landsarkivets i Lund skriftserie
 • Arkiv i Väst

Deldatabasen produceras av bibliotekspersonalen vid Riksarkivet och vid Stadsarkivet i Stockholm. Riksarkivets bibliotek är samordnare.

Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)

Den retrospektiva deldatabasen (ämnesbibliografin) Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) innehåller referenser till:

 • monografier och samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker

Deldatabasen produceras av Linköpings universitetsbibliotek.

Svensk historisk bibliografi 1771-2010

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Här ingår såväl akademisk historieskrivning som amatörforskning från drygt två sekler. SHBd är den mest omfattande bibliografin över svensk historia.

SHBd omfattar alla arbeten utgivna mellan 1771 och 2010 som förtecknats i Svensk historisk bibliografi. Databasen nås på adressen http://shb.kb.se där det även finns utförlig information och instruktioner för sökningar.

Svensk judisk bibliografi – litteratur om judisk historia, kultur och samhälle

Deldatabasen Svensk judisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till böcker, tidskrifter och ett urrval artiklar om judisk historia, kultur och samhälle, på svenska och andra språk.

För närvarande registreras systematiskt all litteratur vid Judiska biblioteket i Stockholm, samt vid Uppsala, Lunds och Göteborgs universitetsbibliotek, men enligt planerna skall all litteratur som är tillgänglig vid svenska offentliga bibliotek ingå i Svensk judisk bibliografi.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi (1981 – ca 1996)

Deldatabasen Svensk konstvetenskaplig bibliografi innehåller referenser till

 • artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker
 • monografier och samlingsverk
 • recensioner i tidskrifter.

Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock.

1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

Deldatabasen produceras av Göteborgs universitetsbibliotek.

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi (1993 - ca 2000)

Deldatabasen innehåller referenser till

 • monografier och samlingsverk
 • artiklar i samlingsverk och, i begränsad utsträckning, kapitel i monografier
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker
 • recensioner av litteraturvetenskapliga verk.

Titlar publicerade 1993-2000 har bevakats löpande. Arbetet har därefter avstannat på grund av medelsbrist.

Deldatabasen produceras av Uppsala universitetsbibliotek.

Svensk musikhistorisk bibliografi (1990-2017)

Deldatabasen Svensk musikhistorisk bibliografi innehåller referenser till bland annat

 • monografier och samlingsverk
 • artiklar i svenska musiktidskrifter
 • musikartiklar i andra tidskrifter och samlingsverk
 • dokument på Internet.

Dessutom finns ett urval referenser till recensioner, utförligare skivkommentarer och texthäften till musikinspelningar (på svenska). Titlar publicerade 1991 och senare bevakades löpande till 2017.

Deldatabasen producerades av Musik- och teaterbiblioteket..

Svensk numismatisk bibliografi

Deldatabasen Svensk numismatisk bibliografi (SNUB) innehåller referenser till

 • monografier och samlingsverk
 • tidskrifter
 • bidrag i samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker.

I bibliografin förtecknas litteratur om svensk numismatik och om myntfynd gjorda i Sverige. Till detta kommer allmän numismatisk teori och metodik utgiven i Sverige.

Främst svensk men även viss utländsk utgivning bevakas.

Titlar publicerade 2000 och framåt bevakas löpande.

Deldatabasen produceras av Vitterhetsakademiens bibliotek.

Svensk samisk bibliografi

Deldatabasen Svensk samisk bibliografi omfattar svenskutgiven och en del utomnordisk litteratur dels om samer och samisk kultur och dels litteratur av samer och på samiska. Bibliografin innehåller följande materialkategorier.

 • monografier och samlingsverk
 • bidrag i samlingsverk och av kapitel i monografier
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

Kategorin monografier är mest heltäckande registrerad, men bidrag och artiklar har i huvudsak registrerats inom olika projekt så att vissa tidskrifter och årsböcker är väl genomgångna medan andra har luckor i registreringen.

I Svensk samisk bibliografi används såväl klassifikation enligt SAB, t.o.m. 2010 och sedan 2011, Dewey som Løøvs klassifikationssystem vilket är gemensamt för alla samiska bibliografier.

Deldaltabasen produceras av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, biblioteket och Sametinget, Samernas bibliotek.

SAMB deltar i samarbetet mellan de samiska bibliografierna i Norge, Finland och Ryssland. Den gemensamma sökingången (och den engelska översättningen av Lööv) finns här

Svenskamerikansk bibliografi

Deldatabasen Svenskamerikansk bibliografi innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i Förenta staterna eller Kanada. Den refererar även till i Sverige utgivna publikationer och till artiklar i samlingsverk som behandlar svenskamerikanska frågor.

Deldatabasen produceras av biblioteket vid Svenska emigrantinstitutet (Utvandrarnas Hus).

Vilhelm Moberg-bibliografin (1912-2005)

Deldatabasen Vilhelm Moberg-bibliografin innehåller material av och om Vilhelm Moberg med startåret 1912. Den innehåller böcker, småskrifter, tidnings- och tidskriftsartiklar och övriga artiklar såsom bidrag i samlingsverk, monografiska bidrag och antologier, noveller, tal, föredrag och recensioner på svenska och diverse språk. Bibliografin förekommer också i en tryckt version med titeln ”Vilhelm Moberg : en bibliografi 1912-2005”, utgiven 2007 som nr 74 i KB:s Actaserie.

Sök i hela LIBRIS för att få en fullständig bild av den tryckta Mobergsproduktionen efter 2005.

Deldatabasen produceras av Kungl. biblioteket.

Västmanlandsbibliografin

Deldatabasen Västmanlandsbibliografin innehåller referenser till lokalhistoriskt material om Västmanlands län. Posterna hänvisar till

 • monografier och samlingsverk
 • kapitel i monografier och samlingsverk
 • artiklar i tidskrifter och årsböcker

Bibliografin omfattar material från och med år 1990. Nya poster läggs in löpande.

För referenser till litteratur före 1990 hänvisas till Larsson, J., & Hasslev, S., Västmanlands län i litteraturen : en bibliografi till och med år 1989. Västerås, 1996. (Västerås kulturnämnds skriftserie ; 33). Kompletteringar till denna läggs in i Libris.

Databasen produceras av Västerås stadsbibliotek.

Queerlit

Bibliografin Queerlit samlar förstautgåvor av skönlitteratur och angränsande genrer, skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken. De böcker som ingår i bibliografin skildrar samkönade sexuella praktiker, känslor och identiteter, samt överskridanden av binära könsnormer - däribland homosexualitet, bisexualitet, trans, queer och intersex. Samtliga är även utgivna i Sverige, på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken. De katalogiserade resurserna får även ämnesord från tesaurusen QLIT, Queer Literature Indexing Thesaurus, som är en bearbetad och till svenska översatt version av tesaurusen Homosaurus.

Skönlitteratur definieras här som alla typer av skönlitterära skildringar, oavsett målgrupp eller form. Bibliografin inkluderar även till skönlitteraturen närbesläktade genrer: självbiografiska texter, brev, dagböcker och liknande, som till en större del – antingen direkt eller indirekt – behandlar bibliografins ämnesområden.

Bibliografin samlar alla skildringar, oavsett om de är positiva eller negativa, och ska alltså inte förstås som en tipstjänst.

Queerlit är ett projekt under åren 2021–2023 och tas därefter över av KVINNSAM vid Göteborgs universitetsbibliotek. Det går även att nå bibliografin och tesaurusen via https://queerlit.dh.gu.se/.

Anvisningar om indexering med QLIT finns här.

Äldre svensktryck - Collijn, SB17 och Svenskt offentligt tryck (SOT)

Deldatabasen Äldre svensktryck produceras av Kungl. biblioteket och består av tre delmängder:

Svensk bibliografi, 1600-talet (Collijn) omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6 000 titlar.

Bibliografin är en databasversion av Isaak Collijns Sveriges bibliografi : 1600-talet, som utkom i två volymer under åren 1942-1946. Den tryckta versionen konverterades till maskinläsbar form, och införlivades med ordinarie LIBRIS Databas i augusti 1998.

Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17) införlivades med ordinarie LIBRIS databas i början av 1998 och omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar och innehåller för närvarande ca 50 000 titlar.

Bibliografin tar ej upp: periodika, dissertationer och suecana.

Svenskt offentligt tryck -1833 (SOT) omfattar det svenska offentliga trycket (även kallat årstrycket) som är utgivet från 1500-talet och fram till 1833. Digitalisering pågår: hittills har perioden t.o.m. 1632 och ett mindre urval 1700-talstryck digitaliserats.

Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar och innehåller det årstryck som gavs ut på riksnivå och stockholmsförordningar.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem