Startsida

LIBRIS hjälp

 

Enkel sökning

Sök på vilket eller vilka ord du vill. Du gör då en fritextsökning vilket innebär att sökordet/sökorden kan finnas var som helst i posten, men också att de måste finnas någonstans i posten. Sök t.ex. en författare, på ord i titeln eller ord som kan fungera som ämnesord.

Fritextsökning - exempel:

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar de verk där både 'Strindberg' och 'Fadren' finns i posten.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar verk där 'medeltiden' respektive 'Sverige' finns i posten (t.ex i titeln, som ämnesord eller i en anmärkning).

Den enkla sökraden och din sökfråga följer med genom ditt arbetsflöde. Du kan när som helst gå in och ändra i din sökfråga eller börja en helt ny sökning i den enkla sökraden.

Andra sökingångar.

Enkla sökraden för boolesk sökning

Du kan använda den enkla sökraden (från startsidan, ovanför träfflistan eller vyn av posten) för att formulera egna sökfrågor med boolesk logik. Man kan söka både i fritext och begränsa sin sökning med hjälp av s.k. sökkoder. Sökkod är ett prefix som riktar sökningen mot en specifik del av katalogposten, t.ex. FÖRL för förlagsuppgifter, ÄMNE för ämnesord och SPRÅK för utgivningsspråk.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Verk som handlar om ämnet film noir på engelska
Anges inget annat lägger systemet till operatorn AND mellan sökorden.

Sök i LIBRIS databas

 

Samma sökning men med operatorn AND explicit utskriven. Båda sökningarna ger samma resultat.

Frassökning görs med hjälp av citattecken ("").
Mer om boolesk sökning, parenteslogik och sökexempel.
Lista över sökkoderna
Lista över operatorerna

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem