Startsida

LIBRIS hjälp

 

Frågespråk

Alla sökfrågor tolkas enligt frågespråkets grammatik. Frågespråket består av operatorer, sökkoder och parentes- och söklogik. Om man inte vill göra mer avancerade frågor behöver man vanligtvis inte tänka på frågespråket. Den enkla sökraden och det booleska formuläret hanterar sökfrågor på precis samma sätt och tillåter att man ställer godtyckligt komplexa sökfrågor, förutsatt att de följer frågespråkets grammatik.

Parentes- och söklogik

Man kan söka både i fritext och begränsa sin sökning med hjälp av s.k. sökkoder. Sökkod är ett prefix som riktar sökningen mot en specifik del av katalogposten, t.ex. FÖRL för förlagsuppgifter, LAND för landkoder (utgivningsland) och TIT för titelinformation.

Ange sökkoder enligt regeln SÖKKOD:värde, t.ex. SPRÅK:swe (material på svenska). Det spelar ingen roll om koden skrivs med små eller stora bokstäver. Det sökbegrepp (värde) som följer efter sökkoden kan bestå av ett enda ord, en textfras (inom catattecken) eller två/flera ord som ligger i närheten av varandra (inom parentes). Sökkden måste upprepas om flera sökbegrepp ska kombineras med operatorer. Operator AND (alla sökord måste finnas) behöver inte skrivas ut.

Använd citattecken (") för att söka en exakt textfras.

 • TIT:"Röda rummet"
 • Resultat: Sökningen hittar verk med titeln Röda rummet.

Använd parentes för att söka ord som ligger i närheten av varandra.

Orden kan skrivas in i vilken ordning som helst och det kan finnas ord mellan sökbegreppen. Särskilt användbart vid sökning på personnamn och för sökkoder markerade med benämningen "ordindex".

 • PERS:(Horatius Quintus)
 • Resultat: Sökningen hittar verk av Horatius Quintus Flaccus.

Kombinera sökbegrepp med operatorer

 • PERS=Lindgren PERS=Astrid (kan även skrivas PERS:Lindgren AND PERS:Astrid)
 • Resultat: Sökningen hittar de verk där Astrid Lindgren varit upphovsman eller medarbetare.
 • TIT=experiment OR TIT:experiments OR TIT:experimental
 • Resultat: Sökningen hittar alla titlar som innehåller minst ett av de angivna orden.

Sök samma ord/term med flera sökkoder

 • AANM+DISS:examensarbete (kan även skrivas AANM:examensarbete OR DISS:examensarbete)
 • Resultat: Sökningen hittar poster där ordet examensarbete förekommer både som allmän anmärkning och som dissertationsanmärkning.

Utför avancerade sökningar genom att kombinera sökkoderna med operatorer och kvalificerande parenteser

 • ((ÄMNE:british OR ÄMNE:english) ÄMNE:literature) AR1:2001 BIBL:H
 • Resultat: Sökningen hittar Stockholms universitetsbiblioteks material om engelsk/britisk litteratur utgiven år 2001.

Använd nästlade parenteser för att vikta olika sökbegrepp

 • (MED3:cr STYP:p (ÄMNE:"computer science" OR ÄMNE:datavetenskap) NOT LAND:sw)
 • Resultat: Sökningen hittar utländska datavetenskapliga tidskrifter.

Operatorer

Lista över operatorer

Operatorer måste skrivas med stora bokstäver, annars kommer systemet att upfatta dem som vanliga sökord.

Operator Innebörd Anmärkning
AND Alla sökorden ska finnas Operator AND kan normalt uteslutas.
OR Ett eller flera sökord ska finnas. Används för att söka på synonymer eller ordvarianter, t.ex. British OR English OR UK. Flera sökkoder kan också bindas ihop med plustecken (+) då man vill hitta sama ord/term i två eller flera sökfält, t.ex. AANM+DISS:examensarbete.
NOT Utesluter efterföljande sökord Används för att utesluta ord från en sökning. Sökningen linguistics NOT sociolinguistics ger träff på de poster som innehåller ordet "linguistics", men däremot INTE på sådana som innehåller ordet "sociolinguistics".
ADJ Sökorden ska förekomma bredvid varandra och i den ordning de anges. Används för att söka på en fras, dvs. sammansatta begrepp och ord som ska förekomma tillsammans, och i den ordning de anges, t.ex. teknisk ADJ fysik. Det går också bra att i stället omge frasen med citattecken, t.ex. "teknisk fysik" eller "ekonomisk historia".
SAME Sökorden ska förekomma i samma fras, "mening", namn eller titel. De kan skrivas i vilken ordning som helst. Närliggande ord som begränsas med sökkod kan normalt också skrivas inom parentes, t.ex. WFRF: (Strindberg, August). Se även anmärkning till ADJ ovan.
XOR Uteslutande ELLER, dvs. endast ett av sökorden får förekomma  

Operator- och sökordning

Systemet behandlar operatorerna i följande ordning (de tyngst vägande överst):

 • ADJ, SAME
 • AND, NOT
 • XOR
 • OR

Sökordning

 • high SAME voltage OR tension = (high SAME voltage) OR tension
 • Resultat: sökningen "high SAME voltage" görs först eftersom operatorn SAME har större vikt än operatorn OR. Sökningen "Resultat av sökning1 OR tension" görs sedan.
 • Tips: För att modifiera/undertrycka ordningen kan man nästla sökningen med hjälp av parenteser

Undertryck sökordning med parenteser

 • high SAME (voltage OR tension)
 • Resultat: Sökningen "voltage OR tension" först. "Resultat av sökning1 SAME high" görs sedan.

Tre olika sätt att skriva samma sökning.

 • high SAME (voltage OR tension)
 • high SAME voltage OR high SAME tension
 • (high SAME voltage) OR (high SAME tension)

Exempel på sökningar med sökkoder

Sök översättningar

 • ORIG:dut SPR:swe TREE:H
 • Resultat: Skönlitteratur på nederländska i svensk översättning.

Välj bort språk

 • ORIG:ger NOT SPR:fre
 • Resultat: Sökningen visar vad som finns översatt från tyska men inte i fransk översättning.

Sök SAB-klassifikation

 • TREE:Do
 • Resultat: Träff på alla poster som börjar med SAB-klassifikation Do, oberoende av fortsättning.
 • Tips: Det går visserligen att trunkera en SAB-kod men det ger ofta inte tillförlitliga svar. Använd istället sökkod TREE som har inbyggd trunkeringsfunktion. Se även formulär Bläddra ämnesvis.
 • (TREE:Do BIBL:S) NOT (TREE:Don OR TREE:Dop)
 • Resultat: Träff på Kungl. bibliotekets litteratur om psykologi, men inte litteratur om grafologi eller parapsykologi.

Sök kontrollerade ämnesord (fält 650/651+950/951)

 • WAMK:"film noir"
 • Resultat: Träff på film noir-litteratur indexerad med ett kontrollerat ämnesordssystem.
 • Ovanstående sökning är densamma som
 • WAMK:film ADJ WAMK:noir

Få träff endast i Svenska ämnesord

 • WAMK:"film noir" SAME WAMK:sao
 • Resultat: Endast träffar på film noir-litteratur som är indexerade enligt ämnesordssystemet Svenska ämnesord

Deldatabaser, ämnesbibliografier, lokalhistoriska samlingar m.m.

 • PROD:SHB SPR:rus
 • Resultat: Få material på ryska i Svensk historisk bibliografi
 • En lista över de deldatabaser som finns i LIBRIS kommer att presenteras senare.

Sök ett speciellt nummer av en serie

 • Användbart t.ex. vid sökning på SOU.
 • WSER:"Statens offentliga utredningar" SNR:"2001:3"
 • Resultat: Hitta serienummer 2001:3 av Statens offentliga utredningar
 • Andra enstaka nummerbeteckningar såsom editionsnummer, fonogramnummer m.m. kan sökas med sökkoden NUMM.

Sök hylluppställning

 • WHYL:"ÖM Hd" BIBL:G
 • Resultat: Vilket material finns i/på ÖM Hd på Göteborgs universitetsbibliotek?
 • Observera att sökresultatet inte bara redovisar det egna bibliotekets träffar. Finns den sökta hyllupställningen i posten men avser ett annat bibliotek får man träff. Använd därför sökningen med försiktighet och främst för bibliotek med lite ovanliga hylluppställningar.

Sök på katalogiseringsdatum

 • BIBL:L SPR:swe (DAT:0208?? OR DAT:0209?? OR DAT:0210??)
 • Resultat: Vilka svenskspråkiga poster katalogiserade under oktober, november, december år 2002 har Lunds universitetsbibliotek bestånd på.
 • Tips: Sökkod DAT:030208 (ÅÅMMDD). Datumet kan maskeras med '?' om man är intresserad av sökning på månad eller år. 01????=alla poster skapade år 2001. 0103??=alla poster skapade under mars månad år 2001. Maskeringsfunktion ännu inte införd. Observera att datumet bara gäller när den bibliografiska posten skapades, inte beståndsposten. Man kan alltså inte söka fram hur många poster ett visst bibliotek katalogiserade under en viss period. Däremot kan man se vilka poster som skapades nder en viss period och hur många av dessa biblioteket har bestånd på.

Sök koder i fält 000, 007 och 008

 • STIL:c ART:j SPR:swe
 • Resultat: Litterär genre är tecknade serier, målgrupp är barn- och ungdom, på svenska.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem