*** This page is a placeholder. Its main purpose is to serve links to the RDF representation and not yet to be visually pleasing or useful to a human. ***

Person: Yaʻqūbī, Aḥmad ibn Abī Yaʻqūb, d. 897?

Other names
al-Yaʻqūbī, Aḥmad ibn Abī Yaʻqūb, d. 897?
Ahmed ibn Abī Jaʻqūb ibn Wādhiḥ al-Jaʻqūbī, d. 897?
Al-Jaqubi, d. 897?
Aḥmad ibn Abī Yaʻqūb al-Yaʻqūbī, d. 897?
Aḥmad ibn Abī Yaʻqūb ibn Wāḍiḥ al-Yaʻqūbī, d. 897?
Aḥmad ibn Isḥāq al-Yaʻqūbī, d. 897?
Ibn Wadhih, d. 897?
Ibn-Wādhih, d. 897?
Ibn-Wāḍiḥ, d. 897?
Jaʻqubī, d. 897?
Jaʻḳūbī, d. 897?
Yaʻḳubī, d. 897?
al-Jaqubius, d. 897?
Jaqubius, d. 897?
Yaʻqūbī, Aḥmad ibn Isḥāq, d. 897?
Akhbārī, Aḥmad ibn AbīYaʻqūb al-Yaʻqūbī, d. 897?
al-Akhbārī, Aḥmad ibn AbīYaʻqūb al-Yaʻqūbī, d. 897?
Akhbārī, Ibn Wāḍiḥ, d. 897?
al-Akhbārī, Ibn Wāḍiḥ, d. 897?
DBPedia
http://dbpedia.org/resource/Ya'qubi
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ya'qubi
VIAF
http://viaf.org/viaf/39629789
misc.
text/rdf+n3
application/rdf+xml
MARC21 (XML)
MARC21 (TEXT)